Jakie są czynniki wpływające na migrację?

Autorzy Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh i Radosław Uliszak stworzyli podręcznik “Oblicza geografii 2 zakres podstawowy”, który przekazuje uczniom drugich klas szkoły ponadpodstawowej wiedzę dotyczącą geografii w zakresie podstawowym. Z podręcznika można dowiedzieć się różnych kwestii. Można poznać termin migracja oraz dowiedzieć się jakie są jej przyczyny.

Migracja – na czym polega?

Migracja to termin określający przemieszczanie się ludności na obszarze danego terenu. Można ją podzielić na emigrację, imigrację i reemigrację. Emigracja to wyprowadzka ludności z danego obszaru, imigracja to przybycie ludności na dany teren, a reemigracja to powrót na tereny wcześniej zamieszkałe. Na podstawie danych można obliczać saldo migracji. Jeśli liczba ludności, która się wyprowadziła jest większa od liczby ludności, która przybywa jest ono ujemne. W odwrotnej kolejności saldo migracji jest dodatnie. 

Czym są migracje zagraniczne?

Kraje można podzielić na imigracyjne i emigracyjne. Imigracyjne to takie, do których więcej ludzi przybywa, a emigracyjne to takie, z których więcej się wyprowadza. Do migracji zagranicznej dochodzi zazwyczaj, gdy w człowieku rodzi się potrzeba polepszenia warunków życia. Są to zazwyczaj migracje w celach zarobkowych. Drugim ważnym powodem jest podłoże polityczne. Dotyczy do zazwyczaj krajów, z których ludzie uciekają z powodu wojny.

Jakie są czynniki wpływające na migrację?

Do czynników, które wpływają na migrację należą czynniki przyciągające i wypychające. Czynniki przyciągające to m.in. możliwość uzyskania lepszej posady i lepszego wynagrodzenia niż dotychczas, poczucie bezpieczeństwa, wyższy standard życia, co przyczynia się do polepszenia warunków, a także perspektywa rozwoju. Czynniki wypychające to: wysokie bezrobocie, niskie płace, głód albo niedożywienie, niski standard życia i brak możliwości jego poprawy. Czynnikiem wypychającym są także wojny oraz konflikty religijne i na tle etnicznym. Można tu też podać przeludnienie terenu, które wpływa na brak pracy, a w konsekwencji biedę oraz ubóstwo. 

Możesz również polubić…