Oblicza geografii 2: czego dowiesz się z książki?

Oblicza geografii 2 zakres podstawowy szybka wysyłka to książka, której autorami są Paweł Kroh, Krzysztof Wiedermann, Radosław Uliszak oraz Tomasz Rachwał. Książka w przystępny sposób opisuje zagadnienia, z którymi muszą mierzyć się uczniowie klasy drugiej technikum i liceum na poziomie podstawowym. Jakie zagadnienia porusza książka?

Jakie tematy porusza książka?

W książce poruszone zostały następujące zagadnienia: zmiany na mapie politycznej, ludność i osadnictwo, sektory gospodarki: globalizacja, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, przemysł, usługi, a także wpływ człowieka na środowisko. W każdym z tych rozdziałów znajdują się różne podrozdziały, które w szczegółowy sposób omawiają daną dziedzinę. I tak w pierwszym rozdziale dotyczącym zmian na mapie politycznej pojawia się m.in. kwestia podziału politycznego świata, wpływu kolonializmu i dekolonizacji na obecny obraz świata, integracja i dezintegracja na świecie oraz podstawowe wskaźniki rozwoju krajów. W dziale drugim dotyczącym ludności i osadnictwa mamy do czynienia z następującymi zagadnieniami: liczba ludności świata oraz jej zmiany, rozwój demograficzny, czy rozwój sieci osadniczej na świecie oraz urbanizacja. W rozdziale trzecim dotyczącym sektorów gospodarki jest mowa m.in. o zmianie roli sektorów gospodarki na świecie oraz świecie w dobie globalizacji.

Jakie są czynniki rozwoju rolnictwa?

Czwarty rozdział porusza tematy rolnictwa, rybactwa i leśnictwa. Są to m.in. główne obszary upraw i chów zwierząt. W rozdziale piątym, czyli przemyśle jest mowa o czynnikach lokalizacji przemysłu, produkcji i zużyciu energii elektrycznej oraz źródłach energii i bilansie energetycznym. Rozdział szósty to zróżnicowanie usług na świecie, gospodarka oparta na wiedzy, turystyka na świecie, handel międzynarodowy, czy rozdział o transporcie. W ostatnim rozdziale, czyli wpływie człowieka na środowisko jest mowa o wpływie człowieka na hydrosferę i atmosferę oraz wpływie działalności rolników i górników na środowisko. Jest tu mowa także o krajobrazie kulturowym i jego ochronie.

Możesz również polubić…